A A A

"Kartka Wielkanocna" - Gminny Konkurs Plastyczny- Zapraszamy !!!

„KARTKA WIELKANOCNA”

1.ORGANIZATOR: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich

2.TEMAT: Tematem konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej z okazji zbliżających
się Świąt Wielkiej Nocy

3.CEL: Popularyzowanie tradycji świątecznych, rozbudzenie zainteresowania pięknym lecz
zanikającym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie
zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

4. UCZESTNICY: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych z Gminy Nowa Ruda

Konkurs oceniany będzie w czterech kategoriach:

· I kategoria: uczniowie przedszkoli

· II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

· III kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI

· IV kategoria: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej

· V kategoria: uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych

5. WARUNKI KONKURSU:

· Każdy uczestnik może nadesłać jedną, własnoręcznie wykonaną kartkę.

· Uczestnik wykonuje kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika)

· Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości skanowania

· Format kartki ma mieć wymiary A5 (14.8 x 21 cm), kartki w innym wymiarze będą dyskwalifikowane

· Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane osoby, która kartkę wykonała: imię i nazwisko, wiek, klasa i szkoła, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna(w przypadku dzieci).

· Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 marca 208 roku. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie, nie zostaną również odesłane nadawcy.

· Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda lub nadsyłać pocztą na adres: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie w kopercie z dopiskiem: „Kartka Wielkanocna”

6. UWAGI KOŃCOWE:

· Prace będą oceniane pod względem poprawności zrozumienia tematu, interpretacji i
ogólnego wyrazu artystycznego przez specjalnie powołaną komisję. Komisja wyłoni po 3 zwycięzców z każdej kategorii.

· Prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który zastrzega sobie prawo
wykorzystania prac jako Kartki Świątecznej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

· Każdy uczestnik wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy, oraz przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, jak również wykorzystania nadesłanej pracy w działalności Gminy Nowa Ruda (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystywanie do celów promocyjnych). Jedna z nagrodzonych prac zostanie wykorzystana jako Gminna Kartka Wielkanocna.

· Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje nadesłanych kartek i wizerunku fotografowanych osób.

· Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 marca 2018 r., a jego wyniki zostaną
opublikowane na stronie
www.ckg.nowaruda.pl.

· Autorzy zwycięskich kartek zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody, która zostanie wręczona w czasie Stołów Wielkanocnych
18 marca 2018 w Woliborzu (Sala Myśliwska)

· Prezentacja nagrodzonych kartek podczas Stołów Wielkanocnych w Woliborzu .

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Biblioteka w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkie. – Tel 74 872 65 28