A A A

Zachęcamy do wzięcia udziału w darmowych kursach szkoleniowych!

 

Dolnośląska Akademia Językowa

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy nr: RPDS.10.03.00-02-0140/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 240 uczestników/czek projektu, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących w województwie dolnośląskim (wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego) w wieku 18 lat i więcej w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie oraz osób niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria :

- zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa dolnośląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

- jest w wieku 18 lat i więcej,

- wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (nie dotyczy osób powyżej 50 roku życia)

- złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,

- przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

Ponadto wsparciem w ramach ProjektuDolnośląska Akademia Językowazostanie objętych 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, spełniających określone warunki:

· min. 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich,

· min. 10% Uczestników Projektu (tj. 24 osoby) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,

· min. 190 Uczestników Projektu stanowić będą osoby w wieku 25 lat  i więcej,

· min. 30% Uczestników Projektu (tj. 72 osoby) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,

· min. 70% Uczestników Projektu (tj. 168 osób) w wieku 18-49 lat stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)

· min. 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w tym długotrwale, których sytuacja materialna uniemożliwia korzystanie z płatnych szkoleń.

 

 

 

Dolnośląska Akademia ICT

Projekt „Dolnośląska Akademia ICT” realizowany jest przez partnerstwo firm: EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska i Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy nr RPDS.10.03.00-02-0007/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych poprzez wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie ICT 216 uczestników i uczestniczek projektu zamieszkałych/ pracujących/uczących się na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, jaworskiego, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego w wieku 18 lat i więcej, w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia (50+) oraz zamieszkujących tereny wiejskie, poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem zewnętrznym kwalifikacje.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do października 2017 r. w trybie ciągłym

  • Kryteria formalne rekrutacji:

– Osoby w wieku powyżej 18 lat

– Osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3 włącznie) – nie dotyczy osób powyżej 50 roku życia

– Osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego,  wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica.

PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ KOBIETY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  • Chęć podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z własnej inicjatywy
  • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu