A A A

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, dokładamy wszelkich starań, aby dane pozyskiwane przez Administratora, którym jest Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, były przetwarzane zgodnie z krajowymi
i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy politykę prywatności stanowiącą spis zasad ochrony danych osobowych, ustanowionych na gruncie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
biuro@abi-kancelaria.pl

Cel, czas i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji następujących zadań:
- realizacji działań statutowych Centrum;
- prowadzenia Biblioteki;
- organizowania konkursów oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych;
- realizacji umowy z klientem lub kontrahentem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO, do kontaktu w celu nawiązania i realizacji umowy, przez czas określony w umowie, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych osobowych;
- rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu kontaktu w sprawie rozpatrywanych skarg, wniosków
i reklamacji, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wywiązania się obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych- co do zasady przez okres 5 lat od momentu w którym nastąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego.
- prowadzenie działań promocyjnych, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia marketingu i promocji organizowanych imprez i działań własnych-
w przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą
o świadczenie usług drogą elektroniczną lub ustawą Prawo telekomunikacyjne
i będzie przetwarzał dane do czasu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
- monitorowanie terenu Centrum w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO nagrania przetwarzane są wyłącznie do realizacji celu w jakim zostały zebrane
i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
- przetwarzanie danych w ramach własnej strony internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane są współadministrowane przez Facebook i będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu prowadzenia działań promocyjnych
i marketingowych.
- zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie rat. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO
i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów pracowniczych przez okres 10 lub 50 lat.
- prowadzenie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO dla kandydatów na pracowników oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO dla kandydatów na współpracowników, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalszą rekrutację, nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych
W związku z profilem prowadzonej działalności Państwa dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
- osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym instruktorom, nauczycielom, opiekunom, adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem
w zakresie usług świadczonych na rzecz Administratora;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;
- podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie,
w szczególności: dostawcom zewnętrznym systemów informatycznych, w tym firmie Microsoft, firmie obsługującej system monitoringu wizyjnego.
- w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych oraz dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania/poprawiania swoich danych;
- usunięcia swoich danych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych;
- przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub umowa;
- wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Więcej informacji na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawarte jest w art. 12-23 RODO.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/skargi.

Czy musicie Państwo podawać swoje dane Administratorowi?

Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu wymagającym utworzenia listy uczestników, korzystania z Biblioteki, zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. Oznacza to, że jeżeli chcecie Państwo korzystać z usług oferowanych przez Administratora lub nawiązać z nim współpracę lub zostać naszym pracownikiem, musicie państwo podać nam swoje dane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności  bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, w taki sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłaby zapadać decyzja, która wywołałaby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałaby na osoby, których dane dotyczą.