A A A

„Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”

W ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska, Osi Priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, w październiku 2018 r. roku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda wraz z Obec Malá Úpa rozpoczęło realizację projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001677 pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

Partner Wiodący – Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

 

Partner Projektu - Obec Malá Úpa

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2019 r.

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne:  64.512.40 EUR

 

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 54.835,54 EUR

 

Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Wiodącego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda: 29.968,00 EUR

 

Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Projektu Obec Malá Úpa: 34.544,40 EUR

 

Cel Projektu

W ramach projektu partnerzy podejmą wspólne działanie w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia) piękno Karkonoszy i Gór Sowich. Centrum Kultury uruchomi galerię w Ludwikowicach Kłodzkich, zaś Obec Malá Úpa w dawnym budynku straży celnej utworzy Galerię Celnice. Powstałe galerie będą nową atrakcją turystyczną i zachęcą turystów do zaplanowania dłuższych pobytów jak również odwiedzenia miejscowości partnerskiej. Wzbogacenie oferty turystycznej przyczyni się do zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza, zwiększenia znaczenia gałęzi okołoturystycznych i wzrostu zatrudnienia w tych branżach. Pozwoli też zniwelować problemy obu miejscowości, w których ruch turystyczny stanowi jedną z niewielu szans rozwoju gospodarczego.

Celami projektu są również:

- promowanie działań transgranicznych jako działań skutkujących wzrostem zainteresowania turystów pograniczem polsko-czeskim,

Wzbogacenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza poprzez uruchomienia dwóch nowych atrakcji turystycznych, które jednocześnie na celu mają wzajemne promowanie całego obszaru Gór Sowich i Karkonoszy,

- większe wykorzystanie posiadanego potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Gór Sowich i Karkonoszy,

- promowanie turystyki pieszej, rowerowej i górskiej w obszarze Gór Sowich i Karkonoszy,

- rozwój nawiązanej współpracy partnerów zarówno przez instytucje publiczne jak również podmioty działające w obszarze turystyki.

 

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

- uruchomienie dwóch galerii sztuki na Pograniczu tj. w Ludwikowicach Kłodzkich i w czeskiej miejscowości Malá Úpa,

- przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji galerii,

- utworzenie w galeriach stałych fotograficznych ekspozycji wystawienniczych pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”,

- stworzenie dodatkowych elementów w postaci wystawy multimedialnej w postaci filmu promującego Pogranicze oraz przestrzenne dzieło sztuki zlokalizowane przy Galerii Celnice, stanowiące symbol spotkań z ludzi z obu krajów oraz znak rozpoznawczy niniejszego projektu,

- w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach działań inwestycyjnych planuje się zakup wyposażenia ekspozycyjnego, meblowego i projekcyjnego, bez prowadzenia dodatkowych prac modernizacyjnych wewnątrz obiektu,

- Gmina Malá Úpa, przysposobi na potrzeby galerii dawny dom celny, usytuowany na wysokości 1050 m n.p.m. tuż przy granicy PL-CZ (wykonane zostaną drobne prace remontowe i zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń celem stworzenia galerii),

- działania nieinwestycyjne obejmują przygotowanie merytoryczne i artystyczne obu galerii,

- nastąpi również uroczyste otwarcie obu galerii (2 wernisaże),

- uroczyste wernisaże i wspólna promocja projektu rozpoczną funkcjonowanie dwóch nowych atrakcji turystycznych.