A A A

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem i instalacją dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”.

 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zainstalowany do dwóch Obiektów (z uwzględnieniem postanowień umowy):

Obiekt nr 1 – budynek filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu w Gminie Nowa Ruda, Dzikowiec 95, 57-432 Dzikowiec wraz z terenem przyległym.

Obiekt nr 2 – budynek Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich w Gminie Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie wraz z terenem przyległym.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego pt. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Obiekt nr 1

- Komputer przenośny – laptop –1 szt.

- Komputer stacjonarny all-in-one – 5 szt.

- Router, Access Point – 1 szt.

- Klawiatura mechaniczna, USB, pełna, numeryczna – 5 szt.

- Mysz bezprzewodowa, usb, optyczna – 6 szt.

- Listwa antyprzepięciowa – 6 szt.

- Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.

- Dysk zewnętrzny – 1 szt.

- Projektor – 1 szt.

- Ekran projekcyjny – 1 szt.

- Pianino cyfrowe z ławą – 1 szt.

- UPS – 3 szt.

- Oprogramowanie – 6 szt.

2) Obiekt nr 2

- Komputer przenośny – laptop – 1 szt.

- Komputer stacjonarny all-in-one – 5 szt.

- Klawiatura mechaniczna, USB, pełna, numeryczna – 5 szt.

- Mysz bezprzewodowa, usb, optyczna – 6 szt.

- Listwa antyprzepięciowa – 6 szt.

- Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.

- Dysk zewnętrzny – 1 szt.

- Projektor – 1 szt.

- Ekran projekcyjny – 1 szt.

- UPS – 3 szt.

- Oprogramowanie – 8 szt.

Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający oświadcza, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Podzadanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Schemat B).