A A A

Informacja o projekcie

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch obiektów CKGNR wraz z wykonaniem elementów termomodernizacyjnych: budynku siedziby CKGNR - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 oraz budynku biblioteki - Dzikowiec 95. Elementem przedsięwzięcia jest również doposażenie ww. placówek: multimedialnych pracowni bibliotecznych w Dzikowcu i w Ludwikowicach Kłodzkich, biblioteki w Dzikowcu, sali kinowo-wystawowej i zaplecza sanitarno-kuchennego.

 

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz zakupie sprzętu i doposażeniu obiektów, Wnioskodawca zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej, prowadzenia jej nowych form:

wystawienniczej - Galeria "Pod Dzikiem" filmowej - "Akademia Kinomaniaka" oraz muzycznej - "Bajkowa biblioteka" i kierowania jej do nowych grup odbiorców (seniorzy, najmłodsi mieszkańcy) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej.

 

CEL GŁÓWNY:

 

ADAPTACJA OFERTY KULTURALNEJ GMINY NOWA RUDA DO NOWYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU I PRZEMIAN SPOŁECZNYCH

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji obiektów zajmowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

2. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu oferty kulturalnej Gminy Nowa Ruda

 

PRZEWIDYWANY REZULTAT:

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1035 odwiedzających /rok

 

Wartość projektu: 2 698 240,84 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 758 094,85 PLN