A A A

Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

W dniu 9 października br. pomiędzy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

Projekt obejmuje przebudowę dwóch obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków. Pierwszy z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2, w którym przeprowadzone zostaną, obok wspomnianej termomodernizacji, również prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugi z budynków objętych niniejszym projektem to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt ten również przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim także szereg robót budowlanychdostosowujących budynek do nowej roli.

Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo do budynku w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz doposażeniu obiektów, CKGNR zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej i prowadzenie jej w nowych formach:

Wystawienniczej – Galeria „pod Dzikiem”

Filmowej – Akademia Kinomaniaka”

Muzycznej – „Bajkowa Biblioteka”

Oferta skierowana będzie również do nowych grup odbiorców (seniorzy i mieszkańcy najmłodsi) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej. Planowana termomodernizacja i zastosowane nowoczesne technologie energooszczędne wpłyną na pomniejszenie wydatków na funkcjonowanie obu obiektów.